Giá trị tôn giáo là các giá trị của con người
Các tôn giáo có một vai trò quan trọng trong việc giải quyết thoả đáng cuộc khủng hoảng đa phương. Bởi vì các giá trị tôn giáo là các giá trị của con người....