11 mô hình đoạt giải thưởng 'Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM' năm 2022
Giải thưởng 'Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM' - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 3 năm 2022 trao cho 11 tập thể, cá nhân với những mô hình đóng góp vào việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP.HCM....