Bộ Nội vụ trả lời cử tri Hải Phòng nội dung liên quan đến công tác tôn giáo
Vừa qua, Bộ Nội vụ đã trả lời cử tri thành phố Hải Phòng nội dung về rà soát, tổng hợp những bất cập, vướng mắc khi thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số…...