Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức làm công tác tôn giáo và chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trong 02 ngày 13, 14/5/2024, tại thành phố Pleiku, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho 200 công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, xã và 200 chức sắc của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh....