Nghị định số 95/2023/NĐ-CP góp phần hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
LTS: Ngày 29/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định số 95/2023/NĐ-CP). Nghị định số 95/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2024 và thay thế Nghị định số…...