Bộ Nội vụ tổ chức Diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023
Ngày 20/11/2023, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Trung tâm Thông tin tổ chức Diễn tập Thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Nội vụ năm 2023 nhằm rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý và ứng cứu sự cố cho đội…...