Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Ngày đăng: 20/07/2017
1. Giai đoạn trước năm 2004     Ngày 17/5/1995 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 441 UB/QĐ-TC về việc thành lập Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, do 01 Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm Trưởng Phòng Tôn giáo và một Chuyên viên chuyên trách theo dõi công tác tôn giáo.

    2. Giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2007    

 Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ và Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ.    

Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng đề án kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước về tôn giáo ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã có công văn số 602/SNV-TCNS ngày 28/8/2006 hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng dân tộc - Tôn giáo cấp huyện, thành phố. Cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn được kiện toàn như sau: Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, cơ sở vật chất, biên chế và kinh phí hoạt động do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí.  

  3. Giai đoạn từ năm 2008 đến nay    

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 17/KH - UBND ngày 23/02/2008 về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

    Thực hiện Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, từ ngày 01/4/2008 Phòng Tôn giáo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh chính thức được sáp nhập vào Sở Nội vụ.     Cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn được kiện toàn như sau: Phòng Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, cơ sở vật chất, biên chế và kinh phí hoạt động do Sở Nội vụ bố trí. Hiện nay, phòng Tôn giáo có 04 biên chế gồm có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng Phòng và 02 Chuyên viên.  

4. Hoạt động của Phòng Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn từ khi thành lập đến nay  Phòng Tôn giáo tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, cụ thể như:

    - Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các đền, chùa và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.    

- Tổ chức các hội nghị triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo và mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo ở các cơ quan ban ngành từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tổ chức hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tôn giáo và giáo dục pháp luật cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo tại địa bàn các huyện và thành phố.  

  - Nghiên cứu đề xuất, xét duyệt các chức sắc tôn giáo đi đào tạo, xuất ngoại; tiếp nhận chức sắc được phân công đến địa bàn tỉnh. Tổ chức đón tiếp các đoàn khách tôn giáo trong và ngoài nước đến thăm địa phương.  

  - Kết hợp với các cơ quan an ninh, văn hóa, xây dựng và chính quyền nơi sở tại xét duyệt và cho phép các tôn giáo được tu sửa, xây dựng các cơ sở thờ tự trên địa bàn. Cùng với các ngành hữu quan xét duyệt nội dung các kỳ Đại hội của Hội thánh Tin Lành Bắc Sơn; xét duyệt nội dung các ngày lễ hội của các tôn giáo hàng năm.  

  - Tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định… của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 Phòng Tôn giáo đã phát huy tốt vai trò tham mưu và quản lý giúp cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn đi vào nề nếp, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Lạng Sơn có hiệu quả. Liên tục từ năm 2003 đến năm 2007, Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đều được Ban Tôn giáo Chính phủ tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Riêng năm 2004, Ban tôn giáo Chính phủ tặng cờ thi đua cho Phòng Tôn giáo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

  Từ năm 2008 đến nay, nhiều năm Phòng Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ được Ban Tôn giáo Chính tặng Giấy khen đã có thành tích đóng góp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo./.            

  Phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn