Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ...