Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày đăng: 01/04/2024
   

   

Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ

TS. Vũ Chiến Thắng

 
TIỂU SỬ TÓM TẮT THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHỤ TRÁCH BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
 

 

Họ và tên: Vũ Chiến Thắng

Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Ngày vào Đảng: 16/9/1993

Ngày chính thức: 16/9/1994

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ:

+Đại học An ninh;

+Tiến sĩ Luật

+Lý luận Chính trị: Cao cấp

+Quản lý nhà nước: Chuyên viên Cao cấp

+Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng pháp

Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 21/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ.