Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày đăng: 01/04/2024

1. TRƯỞNG BAN

  Họ và tên: Vũ Hoài Bắc

  Ngày, tháng, năm sinh: 17/3/1970

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

  Ngày vào Đảng: 16/5/2002

  Ngày chính thức: 16/5/2003

  Trình độ văn hóa: 12/12

  Trình độ:

       + Cử nhân

       + Lý luận chính trị: Cao cấp

       + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

   

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN

  Họ và tên: Trần Thị Minh Nga

  Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường  Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

  Ngày vào Đảng: 02/9/1996

  Ngày chính thức: 02/9/1997

  Trình độ văn hóa: 12/12

  Trình độ:

       + Cử nhân Luật

       + Thạc sỹ Quản lý Hành chính công

       + Lý luận Chính trị: Cao cấp

       + Quản lý nhà nước: Chuyên viên Cao cấp

       + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

3. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

  Họ và tên: Nguyễn Ánh Chức

  Ngày, tháng, năm sinh: 24/7/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Phú Kim, Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

  Ngày vào Đảng: 29/6/1987

  Trình độ văn hóa: 12/12

  Trình độ:

       + Cử nhân Luật

       + Cử nhân Kinh tế

       + Lý luận Chính trị: Cao cấp

       + Quản lý nhà nước: Chuyên viên Cao cấp

       + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ C

4. PHÓ TRƯỞNG BAN

 

   Họ và tên: Nguyễn Tiến Trọng

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/10/1969

   Dân tộc: Kinh

   Quê quán: Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

   Ngày vào Đảng: 22/9/1996

   Trình độ văn hóa: 12/12

   Trình độ:

        + Cử nhân trinh sát an ninh

        + Lý luận Chính trị: Cao cấp

        + Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B1