Bộ Nội vụ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID -19
Ngày đăng: 29/07/2020
Ngày 29/7/2020 Bộ Nội vụ Ban hành Công văn số 3767/CV-BCĐ về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID - 19.