Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày 26/01/2024, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc đã ký Quyết định số 132/QĐ-TGCP ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ. Toàn nội dung Quyết định số 132/QĐ-TGCP; Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ; Danh mục các biểu mẫu và phụ lục quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong file đính kèm.

Quyết định số 132/QĐ-TGCP ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ

Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ

Danh mục các biểu mẫu và phụ lục quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Quyết định số 132QĐ-TGCP, ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ
111-Danh mục các biểu mẫu và phụ lục quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
111-Quy chế Quản lý khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày đăng :06/03/2024