Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam
Đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam có sự thay đổi nhiều từ sau giai đoạn đổi mới (1986), nhất là sau khi có Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW (1990). Việc nghiên cứu tín ngưỡng tôn giáo đã được đặt ra bởi nó là…...