Những đóng góp tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa của Hồi giáo
So với các tôn giáo khác như Do Thái giáo, Bà-la-môn, Phật giáo, Công giáo thì Hồi giáo có tuổi đời muộn hơn rất nhiều, vì vậy mà thần học Hồi giáo cũng như văn hóa Hồi giáo chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi một số tôn giáo ra đời…...