LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
Ngày đăng: 01/11/2022
Đ/c Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban trực Lãnh đạo Ban

Thứ/

ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

31/10

- 08h30: Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dự HN phản biện xã hội của UBTWMTTQVN

 

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- 13h30: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì hội ý Lãnh đạo Ban

 

- 14h00: Lãnh đạo Ban họp với 05 Vụ (CĐ, CG, TL, PG, TGK) và VP về một số nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Ba

01/11

- 08h00: Bí thư Vũ Hoài Bắc chủ trì họp BTV đánh giá công tác đảng

 

- 08h40: Trưởng ban Vũ Hoài Bắc chủ trì họp với Nhà Xuất bản tôn giáo, Tạp chí công tác tôn giáo

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

02/11

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

 

- 8h30: PTB Nguyễn Tiến Trọng công bố Kết luận Thanh tra tại địa phương

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

03/11

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

04/11

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan

- Trưởng ban Vũ Hoài Bắc làm việc tại cơ quan