Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày 23/3/2021 Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ra Quyết định số 304/QĐ-TGCP Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ. Nội dung văn bản trong file đính kèm.
Quy chế
Danh mục các biểu mẫu và phụ lục
Ngày đăng :31/03/2021