Quan hệ giữa Nhà nước với Tôn giáo của một số nước trên Thế giới và bài học kinh nghiệm
Mã số: DA.01/17 - DỰ ÁN KHOA HỌC CẤP BỘ QĐ phê duyệt số 2765/QĐ-BNV, ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo Thời gian thực hiện năm 2017 - 2018
Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :04/11/2020