Khảo sát thực trạng đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay giải pháp và kiến nghị
Mã số: DA.01/17 -  DỰ ÁN KHOA HỌC CẤP BỘ QĐ phê duyệt số 1944/QĐ-BNV, ngày 06/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo Thời gian thực hiện năm 2017 - 2018
Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :04/11/2020