Lệch chuẩn trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: thực trạng, giải pháp và kiến nghị
Đề án khoa học cấp ban, Quyết định phê duyệt số 451/QĐ-TGCP ngày 23/4/2021 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ. Chủ nhiệm Đề án: CN. Dương Thị Thúy Thịnh - Tổng Biên tập, Tạp chí Công tác Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Năm đăng ký: 2020…...