Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới
Mã số: ĐT.01/20 - Đề tài khoa học cấp bộ QĐ phê duyệt số 1160/QĐ-BNV ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo; Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :30/06/2021