Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước hiện nay
Mã số: ĐT.08/20 - Đề tài khoa học cấp bộ QĐ phê duyệt số 1153/QĐ-BNV, ngày 21/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ nhiệm: TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thời gian thực hiện: năm 2020.

 

Tài liệu đính kèm

 

 

Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :30/06/2021