Khảo sát, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với các "Hiện tượng tôn giáo mới" ở Việt Nam hiện nay
DỰ ÁN KHOA HỌC CẤP BAN QĐ phê duyệt số 112/QĐ-TGCP, ngày 23/4/2018 của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo Thời gian thực hiện năm 2018 - 2019
Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :04/11/2020