Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ đã hoàn thành giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 13/11/2020

(Thống kê đến ngày 30/10/2020)

 

TT

TÊN NHIỆM VỤ KHOA HỌC

VÀ CÔNG NGHỆ

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CHỦ NHIỆM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

A

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ GIAO

1

Đề án “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về đạo Cao Đài và đề xuất chủ trương, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước”

2016-2018

TS. Vũ Chiến Thắng

Vụ Cao đài

2

Dự án “Đạo Tin lành và ảnh hưởng của đạo Tin lành đối với xã hội Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tác đối với đạo Tin lành trong giai đoạn 2020- 2030

2017-2020

TS. Bùi Thanh Hà

Vụ Tin lành

B

DỰ ÁN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CẤP BỘ

1

Dự án “Khảo sát thực trạng đất đai, cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

2017-2018

TS. Lê Thị Liên

Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo

C

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

1

Quản lý nhà nước đối với việc mở rộng tổ chức và hoạt động của dòng tu Công giáo ở Việt Nam hiện nay

2016- 2017

TS. Lê Thị Liên

 

2

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài

2016 - 2017

TS. Đinh Quang Tiến

 

3

Cộng đồng Hồi giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế

2017-2018

ThS. Trần Thị Minh Thu

 

4

Quan hệ giữa Nhà nước với tôn giáo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm

2017-2018

TS. Lê Thị Liên

 

5

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông ngăn ngừa ảnh hưởng của Tin lành Đêga trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

2018- 2019

ThS. Đào Huy Cường

 

D

ĐỀ ÁN, DỰ ÁN CẤP BAN

1

Nghiên cứu tình hình đào tạo tiền chủng viện của Giáo hội Công giáo Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước

2016-2017

ThS. Phạm Phương Hoa

Vụ Công giáo

2

Điều tra thực trạng hoạt động của tổ chức Pháp tạng Phật giáo Việt Nam - Những kiến nghị và giải pháp quản lý nhà nước

2016-2017

CN. Nguyễn Ánh Chức

Vụ Tín ngưỡng và Các Tôn giáo khác

3

Thực trạng sinh hoạt đạo tràng và các loại hình hội trong Phật giáo - Đề xuất và giải pháp

2016-2017

ThS. Lê Trung Kiên

Vụ Phật giáo

4

Đề án “Tuyên truyền về dân số kế hoạch hóa gia đình trong đồng bào Công giáo và Tin lành”

2015-2018

CN. Dương Thúy Thịnh

Tạp chí Công tác tôn giáo

5

Dự án “Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê về tôn giáo”

2017-2018

ThS. Nguyễn Văn Long

Văn phòng Ban

6

Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thông qua việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính”

2017

ThS. Nguyễn Thị Định

Vụ Pháp chế - Thanh tra

7

Dự án “Khảo sát, nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với các “hiện tượng tôn giáo mới” ở Việt Nam hiện nay”

2018 - 2019

TS. Lê Thị Liên

Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo

8

Dự án “Khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoat động và công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo Hòa Hảo - đề xuất giải pháp quản lý”

2018 - 2019

ThS. Trần Thị Minh Thu

Vụ Tín ngưỡng và Các Tôn giáo khác

9

Dự án “Khảo sát, nghiên cứu toàn diện về Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam - đề xuất chủ trương, chính sách”

2018 - 2019

ThS. Nguyễn Phúc Nguyên

Vụ Phật giáo

10

Đề án “Xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ban Tôn giáo Chính phủ”

2018 - 2019

TS. Bùi Thanh Hà

Trung tâm thông tin