Vĩnh phúc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày 17/6/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị Số 09/CT-CTUBND về "Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích Lịch sử - Văn hóa, Danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh"....