Chùa Phước Lâm - Dấu tích thiền phái Liễu Quán trong đời sống đồng bào ở Tây Nam Bộ
Thiền phái Liễu Quán ra đời vào thế kỷ XVIII, là dòng thiền của người Việt Nam trên cơ sở biến chuyển thiền phái Lâm Tế của thiền sư Thiệt Diệu - Liễu Quán. Với tinh thần Phật giáo phù hợp với người Việt Nam, thiền phái Liễu Quán đã…...