Hướng dẫn hoạt động tôn giáo trong tình hình mới tại Đồng Nai
Ngày 24/9/2021, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã ra công văn hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình trở lại hoạt động trong…...