Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19
Ngày 18/7/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 3482/BNV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19. Nội dung văn bản như sau:...