Các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày 01/8/2021 Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 3755/BNV-TGCP gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ đăng tải…...