Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết: "Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên"....