Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật biên soạn và xuất bản cuốn sách 'Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay', do TS Trần Việt Trường và ThS Nguyễn Ngọc…...