Một hướng suy nghĩ về giáo dục Phật giáo Việt Nam – cuốn cẩm nang về giáo dục Phật giáo
Trải qua thời gian 15 năm tu học tại các Phật học viện uy tín ở trong và ngoài nước, sau đó trở về nước tham gia công tác quản lý, giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cũng với thời gian như vậy, Ni…...