Giới thiệu sách: Hệ thống tổ chức Giáo hội của các tôn giáo ở Việt Nam
Khi nghiên cứu về tôn giáo không thể thiếu việc nghiên cứu hệ thống giáo hội của tôn giáo đó. Nghiên cứu về giáo hội sẽ cho ta biết về người sáng lập, cơ cấu tổ chức gắn với các hoạt động vận hành gắn với vai trò, chức năng,…...