Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và tiếp nhận thông báo thành viên Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)
Ngày 19/8/2022 Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản số1177/TGCP-TL về việc chấp thuận Hiến chương sửa đổi và tiếp nhận thông báo thành viên Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)....