Hội nghị Nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản Tôn giáo đối với các xuất bản phẩm tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 9/4, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng và chỉ đạo hoạt động của Nhà xuất bản đối với các xuất bản phẩm tín ngưỡng, tôn giáo”. Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì Hội nghị.…...