Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ
Ngày 23/3/2021 Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ra Quyết định số 304/QĐ-TGCP Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ban Tôn giáo Chính phủ. Nội dung văn bản trong file đính kèm....