Mối quan hệ giữa Công giáo Việt Nam và cộng đồng Công giáo Việt Nam ở nước ngoài, một số nội dung trong việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc
Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận của người Việt Nam tại nước ngoài được hình thành qua quá trình di dân kéo dài hàng thế kỷ. Bài viết dưới đây bước đầu đề cập đến mối quan hệ giữa người Công giáo Việt…...