Quyền con người trong Hiến pháp và Tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ: Lịch sử và hiện thực
Vào mùa hè năm 1787 các đại biểu từ 13 bang mới của Hoa Kỳ mà trước đó còn là thuộc địa của Anh quốc đã tập hợp tại Philadelphia để soạn thảo Hiến pháp cho một quốc gia mới thống nhất, đó là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ....