Nỗi lo mai một Lễ hội Xăng Khan
Lễ hội Xăng khan là lễ hội của người đồng bào dân tộc Thái được tổ chức 3 năm một lần vào tháng 2-3 hoặc tháng 10-11 âm lịch (theo cách tính lịch của người Thái). Một số nơi khác Lễ Xăng khan được gọi là Kin chiêng boóc mạy....