Công tác tôn giáo trong bối cảnh bùng nổ thông tin mạng hiện nay
Cách mạng công nghệ thông tin đưa đến sự bùng nổ thông tin về mọi lĩnh vực trên không gian mạng, trong đó có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Với khả năng tiếp cận, đăng tải và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng trên…...