Nghiệm thu Dự án “Khảo sát thực trạng hoạt động của Đạo tràng trong Phật giáo Việt Nam-Đề xuất giải pháp, kiến nghị”
Ngày đăng: 28/12/2018
Ngày 27/12, Hội đồng Khoa học Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu chính thức Dự án “Khảo sát thực trạng hoạt động của Đạo tràng trong Phật giáo Việt Nam-Đề xuất giải pháp, kiến nghị” do ThS.Lê Trung Kiên, Chuyên viên chính, Vụ Phật giáo làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên, do TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ là Chủ tịch. Tham dự còn có các thành viên thuộc Hội đồng nghiệm thu, Ban Chủ nhiệm dự án, thành viên Hội đồng Khoa học và đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

ThS.Lê Trung Kiên, Chuyên viên chính, Vụ Phật giáo, Chủ nhiệm dự án trình bầy

ThS. Lê Trung Kiên đã trình bày với Hội đồng tính cấp thiết và nội dung chi tiết 3 chương báo cáo tổng quan dự án. Qua nghiên cứu và triển khai dự án, kết quả giúp các nhà quản lý, nhà khoa học bổ sung những lý luận về tôn giáo học, cụ thể về một dạng thức tổ chức của Phật giáo với các hoạt động đặc thù tác động trong đời sống xã hội. Đây là dự án đầu tiên khảo sát thực trạng hoạt động của Đạo tràng Phật giáo Việt Nam những năm gần đây. Kết quả điều tra thực tiễn dự án còn giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về Đạo tràng Phật giáo, nguồn gốc, hoạt động, ảnh hưởng và những nội dung cần thiết trong việc định hướng và quản lý hoạt động của tổ chức và hoạt động của Đào tràng Phật giáo. Dự án đã đề xuất những giải pháp đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo những chính sách đối với hoạt động của Đạo tràng Phật giáo.

Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát và phân tích những giải pháp và kiến nghị để dự án được hoàn chỉnh.

TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Kết luận hội nghị, TS. Vũ Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính cấp thiết, kết quả, những đề xuất giải pháp tổng thể và giải pháp cụ thể của dự án. Dự án đã phân tích và làm rõ thực trạng hoạt động của Đạo tràng Phật giáo và công tác quản lý nhà nước hiện nay. Ông yêu cầu Ban Chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng và sớm hoàn thiện báo cáo tổng quan dự án.

Một số hình ảnh:

PGS.TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phản biện 1 phát biểu

ThS. Trần Thị Minh Nga, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tôn giáo Chính phủ, phản biện 2 phát biểu

TS. Lê Thị Thu Phượng, Giảng viên, Học viện Hành chính Quốc gia, Ủy viên phát biểu

TS. Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo phát biểu

Việt Bách