Hội thảo Đánh giá Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 08/6/2023, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo Đánh giá Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn…...