Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tham gia Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo
Ngày 12/7/2024, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tham gia Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Đề án “Những vấn đề phát sinh, phức tạp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua” (Ban Chỉ đạo 354 Trung ương)…...