Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023, ngày 14/11/2023, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội…...