Tỉnh Hà Tĩnh tăng cường quản lý hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ”
Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 5550 về việc tăng cường công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương và hệ thống trường học trong toàn tỉnh....