Ninh Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 11/01/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về…...