Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho Ban Quản lý và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024
Ngày 14/6/2024, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 cho 110 đại biểu là thành viên Ban Quản lý và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn…...