Về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, 2024 của Bộ Nội vụ; căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2024 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2024, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Tôn giáo Chính phủ Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Trang Thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ và Tờ trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ có 03 Chương, 12 điều gồm: Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG có 02 điều; Chương II. NỘI DUNG PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA BỘ NỘI VỤ có 06 điều; Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN có 04 điều.

Toàn bộ nội dung của Thông tư Quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ và Tờ trình về Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ trong file đính kèm.

 

Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
Dự thảo Tờ trình về Dự thảo Thông tư Quy định phân cấp ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
Ngày đăng :05/01/2024