Câu 55: Việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc quy định tại các điều 19,22,29 và 38 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như thế nào?
Ngày đăng: 18/10/2018

Theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, đối với người dự kiến lãnh đạo tổ chức quy định tại các điều 19,22,29 và 38 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chỉ thực hiện thông báo kết quả về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 6 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.