Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2017
Ngày đăng: 28/02/2018
Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là Nghị định); Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội vụ;

Để tổ chức triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định có hiệu quả; ngày 22 tháng 2 năm 2018, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-TGCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; gồm Lãnh đạo Ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban.

          Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ có các nhiệm vụ sau:

        1. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật theo Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1090/QĐ-BNV ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

          2. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định;

          3. Chỉ đạo hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

          4. Chỉ đạo các Vụ chuyên môn thuộc Ban xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung của Luật và Nghị định;

          5. Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện các quy định của Luật và Nghị định;

         6. Tổ chức hướng dẫn thực hiện Luật và Nghị định bằng nhiều hình thức như trực tiếp tổ chức các hội nghị, lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ công tác của các Vụ, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của các Vụ, đơn vị thuộc Ban.

          Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 2 năm 2018 và thay thế Quyết định số 83/QĐ-TGCP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thi hành, tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan./.

         

Hồng Vân