Danh mục Văn bản chỉ đạo và Văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng: 12/11/2020
Danh mục Văn bản chỉ đạo và Văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo

 

STT

Số/Ký hiệu

Ngày
ban hành

Tên văn bản

Hiệu lực VB

Ghi chú

 

I. CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

 1.  

25-NQ/TW

12/3/2003

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về  công tác tôn giáo

Còn hiệu lực

 

 

II. VĂN BẢN DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

 1.  

Không số

28/11/2013

Hiến pháp năm 2013 (trích)

Còn hiệu lực

 

 1.  

02/2016/QH14

18/11/2016

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Còn hiệu lực

 

 1.  

162/2017/NĐ-CP

30/12/2017

Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Còn hiệu lực

 

 1.  

110/2018/NĐ-CP

29/8/2018

Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

Còn hiệu lực

 

 

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ LIÊN QUAN (Trích điều, khoản liên quan)

 1.  

04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

30/5/2014

Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Còn hiệu lực

 

 1.  

04/2016/TT-BNV

10/06/2016

Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo (do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành)

Còn hiệu lực

 

 1.  

23/2014/TT-BTNMT

19/05/2014

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành)

Còn hiệu lực

Đã được bổ sung một số quy định theo Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015

 

IV. CÁC VĂN BẢN LUẬT CÓ LIÊN QUAN

 1.  

45/2013/QH13

29/11/2013

Luật Đất đai 2013 (trích)

Còn hiệu lực

Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14

 1.  

135/2016/NĐ-CP

09/09/2016

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Còn hiệu lực

 

 1.  

21/2017/QH14

24/11/2017

Luật Quy hoạch 2017 (trích)

Còn hiệu lực

 

 1.  

30/2009/QH

12

17/06/2009

Luật Quy hoạch đô thị 2009 (trích)

Còn hiệu lực

Đã được sửa đổi, bổ sung bằng 02 văn bản: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

 1.  

35/2018/QH14

20/11/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 (trích)

Còn hiệu lực

 

 1.  

39/2019/QH14

13/06/2019

Luật Đầu tư công 2019 (trích)

Còn hiệu lực

 

 1.  

50/2014/QH13

18/06/2014

Luật Xây dựng 2014 (trích)

Còn hiệu lực

Đã được sửa đổi, bổ sung bằng 02 văn bản: Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

 1.  

62/2020/QH14

17/6/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (2020)

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực từ 01/01/2021

 1.  

32/2009/QH12

18/06/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa 2001 (Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001)

Còn hiệu lực

 

 1.  

22/2018/QH14

08/6/2018

Luật Quốc phòng 2018 (trích)

Còn hiệu lực

 

 1.  

43/2019/QH14

14/06/2019

Luật Giáo dục 2019 (trích)

Còn hiệu lực

 

 1.  

09/2017/QH14

19/06/2017

Luật Du lịch 2017 (trích)

Còn hiệu lực

 

 1.  

97/2015/QH13

25/11/2015

Luật phí và lệ phí 2015 (trích)

Còn hiệu lực

 

 

V. CÁC VĂN BẢN KHÁC CÓ LIÊN QUAN

 1.  

57/NQ-CP

23/07/2019

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ năm 2019 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục.

Còn hiệu lực

 

 1.  

166/2018/NĐ-CP

25/12/2018

Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Còn hiệu lực

 

 1.  


306/QĐ-TTg

08/03/2017

Quyết định 306/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Còn hiệu lực

 

 1.  

198/QĐ-BNV

31/01/2018

Quyết định 198/QĐ-BNV năm 2018 về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Còn hiệu lực

 

 1.  

199/QĐ-BNV

31/01/2018

Quyết định số 199/QĐ-BNV, ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ về  việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

Còn hiệu lực