Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng
Ngày 06/12/2019 Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản số 02/QCPH-BNV-BVHTTDL về Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng.
Toàn văn Quy chế
Ngày đăng :15/12/2019