Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Trang Thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017.

Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Toàn văn Nghị định
Ngày đăng :19/11/2020