Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và tiếp nhận thông báo thành viên Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)
Ngày 19/8/2022 Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành văn bản số1177/TGCP-TL về việc chấp thuận Hiến chương sửa đổi và tiếp nhận thông báo thành viên Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Nội dung trong file đính kem

Công văn
Danh sách thành viên
Hiến chương
Ngày đăng :24/08/2022