Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và tiếp nhận thông báo thành viên Ban Chấp hành Tổng hội Báp tit Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày 25/7/2022 Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ ký ban hành công văn số 1016/TGCP-TL về việc chấp thuận Hiến chương sửa đổi và tiếp nhận thông báo thành viên Ban Chấp hành Tổng hội Báp tit Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025.

Nội dung trong file đính kèm

Công văn
Hiến chương
Thành viên BCH
Ngày đăng :09/08/2022