Các họ đạo Cao Đài tại Đà Nẵng tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường
Thành phố Đà Nẵng hiện đứng đầu cả nước về kết quả thực hiện bộ chỉ số bảo vệ môi trường, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đầu năm 2023. Góp phần cùng chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công…...