Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2027
Ngày đăng: 13/11/2023
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào tôn giáo, trong đó có tín đồ phật tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tham gia ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2027, ngày 10/11/2023.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng ban Ban Trị sự đã ký kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh các nội dung gồm: phối hợp và hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú, phù hợp với từng tôn giáo nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020) đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo nói chung, tín đồ phật tử nói riêng tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp phát động, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình và cộng đồng dân cư...

Được biết, Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2023 đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo”, của đồng bào các tôn giáo, từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự đóng góp tích cực của người dân, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hải Hà